Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről


GT. SZERINTI LÉTESÍTŐ OKIRATOK
- AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA
- A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA
- AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
- A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
EGYÉB LÉTESÍTŐ OKIRATOK
- Zrt. alapszabály
TÁRSADALMI SZERVEZETEK OKIRATAI
- Társadalmi szervezetek országos szövetségének alapszabálya
- Egyesület alapszabálya
- Egyesület alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve
- Egyesület alakuló közgyűlésének jelenléti íve
- Egyesületi tisztségviselő elfogadó nyilatkozata
- Alapítvány - Alapító okirat
- Alapítvány - Alapítói határozatok
FIÓKTELEPEK, KERESKEDELMI KÉPVISELETEK OKIRATAI
- Kereskedelmi képviselet alapító okirata
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OKIRATOK
- Részvény adásvételi szerződés
- Részvény adásvételi (elő)szerződés
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI IRATMINTÁK
- Fellebezés munkaügyi perben
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ OKIRATOK
- Zrt. - átalakulás útján elfogadott - alapító okirata
- Zrt. - átalakulás folytán megtartott - alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve
- Zrt.-vé alakulás esetén az átalakuló Kft. taggyűlési jegyzőkönyve-I.
- Cégközlöny hirdetmény (átalakulás)
- Zrt.-vé alakulás esetén az átalakuló Kft. taggyűlési jegyzőkönyve-II.
- Kötelezettségvállaló nyilatkozat részvények átvételére vonatkozóan
FIZETÉSI MEGHAGYÁS, ELLENTMONDÁS
- Fizetési meghagyás formanyomtatványa
KERESETLEVELEK
- Szerződés érvénytelenségének és tulajdonjogi igény megállapítása iránti keresetlevél
- Szerződés hatálytalanságának megállapítása iránti keresetlevél
- Tulajdonjog megállapítása és közös tulajdon megszüntetése iránti keresetlevél
- Tulajdonjog megállapítási - élettársi vagyonközösség címén - iránti keresetlevél
- Szerződés semmiségének megállapítása iránti keresetlevél
- Végrendelet érvénytelensége iránti keresetlevél
- Jognyilatkozat érvénytelenségének megállapítása iránti keresetlevél
- Ingatlan kiürítése iránti keresetlevél
- Keresetlevél elbirtoklásra alapított tulajdoni igény esetén (minta)
APEH-, KSH-NYOMTATVÁNYOK

©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb